Op succesvolle wijze omgaan met verandering

Transitie naar nieuwe werkwijzen en systemen

Een succesvolle transitie naar nieuwe werkwijzen en systemen gaat over verandering. Hoe neem je je team mee in deze verandering? Hoe voorkom je weerstand, verwarring of frustratie? In deze blog geven we je 5 bouwstenen voor succes.

Het omarmen van nieuwe werkwijzen en systemen, om de mogelijkheden van vandaag en morgen te benutten, kan veel voor een organisatie betekenen. Soms is het zelfs broodnodig. Verandering gaat echter niet zonder slag of stoot. Het goed voorbereid zijn op de mogelijke valkuilen rondom verandering van je organisatie en je team is de sleutel tot succes. In deze blog geven we je op basis van een praktisch model inzicht in de 5 voorwaarden voor een succesvolle transitie.


Je kunt dit praktische model van Knoster gebruiken als leidraad voor de introductie van nieuwe werkwijzen of systemen. Een succesvolle transitie is de optelsom van 5 voorwaarden.

 1. Visie – indien dit ontbreekt leidt dit tot verwarring
 2. Urgentie – indien dit niet duidelijk is leidt dit tot weerstand
 3. Plan – indien dit ontbreekt leidt dit tot chaos
 4. Middelen – indien die ontbreken leidt dit tot frustratie
 5. Competenties – indien die ontbreken leidt dit tot angst


We bespreken de 5 voorwaarden stuk voor stuk en geven een handreiking hoe hieraan invulling te geven in jouw organisatie.

Basishouding: wees positief

Los van de 5 voorwaarden is een goede basishouding essentieel. Maak het niet te moeilijk of te zwaar. Het brengen van veranderingen als een “verandertraject” heeft op voorhand een negatief effect. Door vooraf aan te kondigen dat veranderen lastig is, zal de neiging ontstaan om het als lastig te ervaren. Mensen gaan het dan lastig maken, vooral door de onbewuste drang om consistent te blijven met deze opvatting.

Voorwaarde 1: Visie

Weten waarom je iets doet, geeft richting aan het veranderproces en ook houvast. Het zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven om door te zetten wanneer een proces moeizamer of anders verloopt dan verwacht. Zet een organisatievisie neer die niet alleen aangeeft wat bereikt moet worden maar vooral waarom. Dat is een essentiële voorwaarde voor succes.
Zodra de aanleiding van een veranderproces bekend is (why), is de volgende stap het inzichtelijk maken van de visie: waarom wordt voor juist dit klantproces, systeem of concept gekozen?

Golden circle van Simon Sinek (2009)
Zonder een duidelijke visie kan verwarring ontstaan bij de medewerkers van je organisatie en zullen ze niet overtuigd kunnen of willen deelnemen aan het veranderingsproces. Het scherpstellen van de visie is dus essentieel en het startpunt van een project. Sta in de visie echter niet uitsluitend stil bij wat je wilt bereiken en hoe. Dan gaat het mis. Voor medewerkers is het essentieel om te begrijpen waarom. Leg dit daarom goed en overtuigend uit.
Een voorbeeld. Wat we willen bereiken, is de implementatie van AFAS software en alle of een aantal van de (nieuwe) werkwijzen en processen die daarbij horen (wat). Dat doen we op basis van een implementatieplan, uit te werken processen en uit te voeren taken (hoe).
De visie is pas compleet als we ingaan op het waarom. Bijvoorbeeld: de reden dat we AFAS software implementeren, is omdat we klantgericht en efficiënt willen werken vanuit een geïntegreerd CRM en van daaruit meer toegevoegde waarde en klantbeleving willen creëren om onderscheidend te kunnen zijn. We willen onderscheidend zijn om te kunnen groeien en te concurreren in een snel veranderende markt.

Voorwaarde 2: Urgentie (of belang)

Het verschil tussen visie en belang is niet altijd even helder. Hoe scherper de visie, des te makkelijker is het onderschrijven van het belang van het veranderproces. Het kunnen omschrijven van het belang betekent dat je als directie antwoord kan geven op de vraag waarom iemand zijn/haar kennis, houding en/of vaardigheden moet aanpassen.
Als medewerkers geen noodzaak ervaren waarom zouden ze het dan (nu) doen? Er komt immers al zoveel op een organisatie af.
Verandering komt nooit gelegen als je organisatie of afdeling in de waan van de dag leeft. Er kunnen diverse aanleidingen zijn om met AFAS software te gaan werken. Die kunnen per organisatie en branche verschillend zijn, maar zijn alle belangrijk en urgent afhankelijk van de fase van digitale transitie waarin de organisatie zich bevindt. Het is belangrijk om deze aanleidingen te delen met je team om de urgentie van wijzigingen in systeem, kennis of houding per teamlid te kunnen uitleggen. We noemen als voorbeeld de volgende:

 • Beginnende fase van transitie: Een organisatie wil minder tijd en geld kwijt zijn aan het secundaire proces door efficiënter gaan werken. Men heeft gekozen voor de software van AFAS, omdat de visie van AFAS om verantwoordelijkheden en taken in de lijn te beleggen wordt gedeeld door de organisatie.
 • Gemiddelde fase van transitie: een organisatie wil effectiever en efficiënter werken door te gaan sturen op doorlooptijd en voortgang. De organisatie kiest ervoor werkprocessen te standaardiseren en automatiseren, zodat de output compliant aan de kwaliteitsstandaarden tot standkomt. De werkprocessen zijn daarbij gekoppeld aan de interne communicatie en taken, waardoor de organisatie 20% makkelijker en sneller werkt ten opzichte van de oude situatie. Een organisatie evalueert de standaarden periodiek en komt in een flow van voortdurende verbetering.
 • Gevorderde fase van transitie: een organisatie wil een betere klantbeleving creëren door pro-actief te communiceren. Door je CRM-systeem te koppelen aan je e-mailmarketingsysteem kan dat eenvoudig. Via e-mailmarketing kunnen er vervolgens adviezen, tips en informatie over nieuwe diensten worden gedeeld. De klanttevredenheid neemt hiermee met 20% toe.

Heilige huisjes

Heilige huisjes kunnen een belangrijke rol spelen in de weerstand tegen nieuwe werkwijzen. Dit gebeurt met name wanneer teamleden de relatie tussen het verminderen of kwijtraken van een werkwijze niet kunnen leggen met de verbetering die optreedt als gevolg van een veranderende werkwijze. Bij een heilig huisje is het belang dat een medewerker hecht aan de oude werkwijze immers extra hoog; daar zal een ander en hoger (organisatie) belang tegenover moeten staan. De medewerker zal overtuigd willen worden wat dit organisatiebelang voor hem persoonlijk als voordeel gaat geven: “What’s in it for me?“.
Het belangrijkste heilige huisje dat wij aantreffen, is de mailbox van de medewerker, die los staat van alle organisatieprocessen. De mailbox staat haaks op het impliciet maken van communicatie binnen het CRM en het helder en transparant beschikbaar maken en koppelen aan taken en werkprocessen om een betere dienstverlening en klantbeleving mogelijk te maken. De mailbox geeft een medewerker een vorm van vrijheid omdat hij daarmee zijn eigen processen en werkwijzen kan inrichten. Een medewerker kan zich makkelijk verschuilen zonder direct verantwoording te hoeven afleggen. Je moet bij heilige huisjes extra goed kunnen uitleggen wat het belang is van het transparant maken van communicatie vanuit je CRM, de klantbeleving, het creëren van inzicht en overzicht en het werken vanuit processtandaarden voor de organisatie.
Het belang helder voor ogen hebben voorkomt weerstand. ‘Waarom moet ik het anders doen? Ik doe het jaren zo en dat gaat ook al jaren goed’, een veelgehoorde uitspraak, waar overduidelijk uit blijkt dat het belang niet helder is. Voor iedere medewerker binnen een veranderproces kan het belang anders zijn. Leg het belang dan ook bij voorkeur persoonlijk uit.

Aanvullende tips om om te gaan met weerstand:

 • Geef gedurende het project stimulerende prikkels, bijvoorbeeld in de vorm van constructieve feedback;
 • Maak het mogelijk dat medewerkers zorgen en dilemma’s bespreekbaar mogen maken;
 • Vier successen (hoe klein ook) en creëer enthousiasme om door te blijven gaan.

Voorwaarde 3: Een plan

Nadat de visie helder is en je medewerkers het belang van het veranderproces onderschrijven, is een duidelijk plan nodig om de geplaatste stip aan de horizon te kunnen bereiken. “A goal without a plan is just a wish“.
Een goed plan geeft antwoord op de vragen:

 • Wie mag/moet wat, wanneer en hoe uitvoeren? En;
 • Wie draagt wanneer en waarover welke verantwoordelijkheid?

Zonder een goed plan ontstaat er chaos. Vergelijk het met het verkeer. Zonder regels ontstaat er chaos en wordt het kiezen van de juiste route én het bereiken van de eindbestemming een stuk lastiger. Het stellen van duidelijke eisen/verwachtingen met betrekking tot het niveau van en tijdsbestek waarbinnen (tussen)doelen bereikt moeten worden, geeft overzicht.
Houd in het plan voor je organisatie rekening met het persoonlijke belang én de competenties van teamleden die binnen het project verantwoordelijkheid voor resultaten dragen. Deze mix bepaalt welke route ze willen of moeten afleggen om het gestelde doel te kunnen behalen. Bekijk welke routemogelijkheden je binnen het project hebt om te voorkomen dat een teamlid in de weerstand schiet of een gevoel van angst ontwikkelt.
Met betrekking tot de implementatie van AFAS software ondersteunen wij met onze dienst implementatieadvies en -begeleiding een organisatie door middel van een roadmap, die in stappen de weg naar succesvol implementeren in beeld brengt.

Voorwaarde 4: Middelen

Een voorwaarde om succesvol de route naar de stip aan de horizon af te kunnen leggen, zijn juiste middelen (faciliteiten).
Medewerkers raken gefrustreerd wanneer ze niet voldoende gefaciliteerd worden om een veranderingsproces te kunnen doorlopen. Belangrijke faciliteiten zijn bijvoorbeeld: tijd om te leren, tijd om uit te werken, gefaciliteerde bijeenkomsten voor procesoptimalisatie maar ook factoren zoals snel internet, beschikbaarheid van (migratie) data, laptops, etc.
Onder middelen kunnen ook personen worden verstaan die een ondersteunende of beslissende taak vervullen: een projectleider of een directeur / managementteam die knopen doorhakt over inrichtingszaken of heilige huisjes.
Om frustraties te vermijden, moet je vooraf nadenken over welke middelen nodig zijn én of deze middelen ook (tijdig) beschikbaar gesteld kunnen worden.

Voorwaarde 5: Competenties

Het laatste element gaat over de competenties die de medewerkers moeten bezitten of eigen moeten maken om het veranderproces te kunnen laten slagen. Om welk veranderproces het ook gaat, het draait altijd om kennis, houding en vaardigheden.
Wanneer een veranderproces gestart wordt, terwijl medewerkers niet de juiste competenties bezitten en/of de mogelijkheid krijgen aangeboden deze competenties eigen te maken, ontstaat angst. Teamleden zijn bang om eraan te beginnen/ermee door te gaan, omdat ze verwachten dat ze niet succesvol kunnen zijn binnen dit veranderproces. Ze vrezen dat ze geen of onvoldoende kennis, houding en/of vaardigheden bezitten om het gestelde doel te kunnen bereiken.
Duidelijkheid over welke competenties een medewerker moet beschikken, het beheersingsniveau hiervan en binnen welk tijdsbestek een medewerker dit zich eigen moet maken, moet bij aanvang van het proces helder zijn. Dit neemt niet weg dat gaandeweg het proces nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan en de competenties (inhoudelijk) worden bijgesteld.
Voor een projectleider is het belangrijk om affiniteit met ICT en voldoende analytisch vermogen te hebben om in processtappen te kunnen denken. Ook moet een projectleider besluitvaardig zijn, beschikken over leidinggevende capaciteiten en in staat zijn om goed te kunnen communiceren naar teamleden en klanten. Voldoende kennis van de organisatie, de dienstverlening, de rollen en verantwoordelijkheden en een klantgerichte basis-mindset is een pre.

Het resultaat is verandering

In het verandermodel is te zien dat er verandering ontstaat als aan alle vijf de elementen succesvol wordt voldaan.
Dit model geeft niet alleen ondersteuning bij het vooraf vormgeven van een veranderproces, het biedt tevens handvatten om het proces bij te sturen zodra het in gang is gezet. Het model geeft weer welk gedrag zichtbaar wordt zodra aan een element onvoldoende inhoud is gegeven. Het gedrag van de betrokkenen laat zien waar in het veranderproces ruis is (of is ontstaan).
De kunst is vervolgens de gedragingen te (h)erkennen en in te spelen op de behoefte van de persoon die dit gedrag vertoont. De oorzaak van het gedrag moet worden aangepakt. Dit kan te maken hebben met onvoldoende visie (why), besef van urgentie, een ondeugdelijk plan, onvoldoende middelen of onvoldoende competenties. Het gedrag zelf moet niet centraal worden gesteld.

Samenvattend

Wanneer verwarring geconstateerd wordt, moet een organisatie zich richten op het verhelderen van de visie. Weerstand wordt weggenomen door het belang van de verandering opnieuw centraal te stellen. Zodra er chaos ontstaat, vraagt men eigenlijk om een verheldering van het plan. Frustraties worden geuit, wanneer men niet de middelen heeft om de verandering goed uit te kunnen voeren. Bij angst draait het om de verwachting of ervaring niet de benodigde competenties te bezitten/eigen te kunnen maken.

“Als projectleider van een veranderproces is het de kunst de gedragingen te (h)erkennen en in te spelen op de behoefte van de persoon die dit gedrag vertoont.”

Actueel

Blog

Waarom een sterke visie cruciaal is voor het succes van je AFAS-inrichting

Ik zie het nog veel te vaak gebeuren: organisaties die de inrichting van AFAS als een puur...

Lees meer

Blog

PROFI-SEC geeft medewerkers een fijnere start met AFAS

Over PROFI-SEC PROFI-SEC behoort tot de top-5 grootste particuliere beveiligingsbedrijven in...

Lees meer

Blog

De Hanzehogeschool heeft meer grip op de inkoop door een krachtig Purchase-to-Pay proces

Over de Hanzehogeschool De Hanzehogeschool Groningen is een dynamische, vooruitstrevende...

Lees meer

Blog

Hoe focus op je bedrijfsvoering je tonnen per jaar kan opleveren

Start je binnenkort met het implementeren van Business intelligence (BI) binnen je organisatie,...

Lees meer

Blog

Zalsman bespaart veel tijd op HR-processen en geeft werknemers een betere start

Over Zalsman Zalsman, een toonaangevende Nederlandse drukkerij, staat bekend om haar innovatieve en...

Lees meer

Blog

Optimaliseer je Besluitvorming: De Rol van Datakwaliteit in Business Intelligence

Start je binnenkort met het implementeren van Business intelligence (BI) binnen je organisatie,...

Lees meer

Blog

Een Finance of HR Manager met ambitie kan niet zonder actuele stuurinformatie!

In mijn contact met Finance & HR Managers merk ik dat zij hun organisatie graag inzicht willen...

Lees meer

Blog

Investeren in (digitale) bedrijfsvoering staat altijd bovenaan de strategische agenda, toch?

Een directeur van een sterk groeiend software bedrijf (180 medewerkers) heeft mijn hulp nodig Zijn...

Lees meer

Blog

Van Financial Controller naar Business Partner van je management!

Als financial in hart en nieren gaat ook mijn hart sneller kloppen van cijfers Maar cijfers zeggen...

Lees meer

Blog

Online Talkshow: Leiderschap & datagestuurd werken in de Zorg

Op dinsdag 23 mei 11:00 - 12:00 organiseerden wij een talkshow voor leiders in de zorg, live vanuit...

Lees meer

Finance manager, maak impact met je stuurcijfers
Blog

Finance manager, maak impact met je stuurcijfers

Met de hulp van Gjald ga jij die rol van strategisch business partner wél pakken Als je er klaar...

Lees meer

Blog

Kijk onze webinars over stuurinformatie en onboarding terug

Op donderdag 3 november presenteerden wij twee webinars Om 10:00 uur startten Maeike en Robin met...

Lees meer

Blog

Een snelle en geautomatiseerde periodeafsluiting? Antonius doet het!

Met het ziekenhuis Antonius, gevestigd in Sneek en Emmeloord, werken we hard en projectmatig aan...

Lees meer

Tijdens het Webinar Employee journey geeft Gjald tips om talent te vinden en te binden aan jou organisatie door middel van digitalisering en AFAS de employee journey.
Blog

Is jouw organisatie voorbereid op de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof?

Als het gaat om veranderende wetgeving is het cruciaal om goed voorbereid te zijn Juist in de...

Lees meer

Blog

Webinar: Employee Journey: vind en bind talent voor jouw organisatie

Terugkijken | Webinar Employee Journey: vind en bind talent voor jouw...

Lees meer

Effectief werken door het maximale uit AFAS te halen
Blog

Maak met de AFAS LPB-koppeling een échte efficiëntieslag

Efficiëntie is goud waard We zijn als mens constant op zoek naar nieuwe manieren om efficiënter...

Lees meer

Blog

Behaal doelstellingen van je organisatie met een goede planning & control cyclus

In zijn nieuwste blog vertelt Rik de Jonge hoe je met een goede planning & control cyclus de...

Lees meer

Blog

Webinar: Behaal je strategische doelstellingen met een goede planning & control cyclus

Finance webinar 'Behaal je strategische doelstellingen met een goede planning & control...

Lees meer

Blog

Webinar: Maak van de jaarafsluiting een stressvrij onderdeel

Minder stress, beter inzicht en een stuk meer overzicht Hoe Dat presenteerden we je uitgebreid...

Lees meer

Blog

Webinar: Laat zien dat jij die onmisbare strategische businesspartner bent

Tijdens dit webinar demonstreerden we hoe je met AFAS dashboards inzicht krijg in de realisatie van...

Lees meer

Blog

De Dag van Onderwijsondersteunend Personeel 2021

Op dinsdag 16 november was de dag van Onderwijsondersteunend Personeel 2021...

Lees meer

Blog

Ontgrendel je volledige potentieel met AFAS

Ook in Human Resources zorgt digitalisering voor een continue golf aan innovaties...

Lees meer

Blog

Zorg voor voorspelbaarheid en krijg grip op je business met AFAS

Het is een prachtige job, samen met je team zorgen voor de informatie die je collega’s nodig...

Lees meer

Blog

Online Talkshow: Strategische doelen halen met data-driven analyses

Op donderdag 7 oktober organiseerden wij een talkshow voor Finance...

Lees meer

Blog

Online Talkshow: HR van de toekomst. Het volgende niveau bereik je door innovatie & digitalisering.

Donderdag 7 oktober organiseerden wij een talkshow voor HR...

Lees meer

Webinar Gjald & Accordis
Blog

Gjald en Accordis organiseren een webinar voor de zorg

“Creëer een voorspelbare organisatie met standaard stuurinformatie” Integraal sturen met Nedap...

Lees meer

De 4 rollen in de organisatie die het mogelijk maken het maximale uit de software van AFAS te halen
Blog

De 4 rollen in de organisatie die het mogelijk maken het maximale uit de software van AFAS te halen

AFAS software geïmplementeerd in je organisatie En dan Wie is verantwoordelijk voor het...

Lees meer

Dag van OOP 2020
Blog

Dag van OOP 2020

De OOP dag door én voor het onderwijs De dag van het Onderwijs Ondersteunend Personeel is ontstaan...

Lees meer

Esther Bijl benoemd tot operationeel manager Gjald
Blog

Esther Bijl benoemd tot operationeel manager Gjald

Heugelijk nieuws! Esther Bijl is per 1 oktober benoemd tot Operationeel Manager bij Gjald Zij is...

Lees meer

Gjald interviewt Ekwadraat over de begeleiding bij het herstructureren van de werkprocessen
Blog

Gjald interviewt Ekwadraat over de begeleiding bij het herstructureren van de werkprocessen

Gjald adviseert Ekwadraat over herstructurering en biedt ondersteuning bij het verandertraject...

Lees meer

Test en acceptatie leaflet
Blog

Hoe pak je Test & Acceptatie van software zo goed mogelijk aan?

40% van alle software-implementaties wordt onvoldoende voltooid door een gebrek aan testen Dat...

Lees meer

Test en acceptatie leaflet
Blog

Wat komt er kijken bij testen en het oplossen van testresultaten?

Na inrichting van de AFAS software komt de cruciale fase van Test & Acceptatie Er is tijd voor...

Lees meer

Test en acceptatie leaflet
Blog

3 keer waarom je tijd aan testen en acceptatie van AFAS software moet besteden

Tijdens een implementatie van de AFAS software kan het gebeuren: er is haast voor livegang, door...

Lees meer

Test & Acceptatie
Blog

Test & Acceptatie

Test & Acceptatie Juist in deze tijd blijft Gjald investeren in innovatie en...

Lees meer

5 tips voor optimaal gebruik van de software
Blog

5 tips voor optimaal gebruik van de software

Administratieve lastenverlichtingWat hebben bijna alle organisaties, waaronder OSG Sevenwolden...

Lees meer

Robin Kelder deelt zijn ervaringen op het gebied van softwareoptimalisaties bij opdrachtgevers
Blog

Robin Kelder deelt zijn ervaringen op het gebied van softwareoptimalisaties bij opdrachtgevers

Robin Kelder is Business Consultant bij Gjald Dagelijks is hij onderweg naar opdrachtgevers in de...

Lees meer

Robin Timmer vertelt over wat hij en zijn collega's van Gjald kunnen betekenen voor opdrachtgevers
Blog

Robin Timmer vertelt over wat hij en zijn collega’s van Gjald kunnen betekenen voor opdrachtgevers

Robin Timmer is ERP Business Consultant bij Gjald Vijf dagen per week is hij aan het werk voor...

Lees meer

Wooncompagnie implementeert succesvol AFAS HR-software in samenwerking met Gjald
Blog

Wooncompagnie implementeert succesvol AFAS HR-software in samenwerking met Gjald

“Ik ben heel tevreden over de samenwerking met Gjald Gjald weet een brug te slaan tussen een...

Lees meer

Vierde editie van Dag van OOP: wederom een groot succes!
Blog

Vierde editie van Dag van OOP: wederom een groot succes!

Op dinsdag 5 november vond de Dag van OOP plaats, een evenement vol inspirerende sprekers en...

Lees meer

Kees Smit Tuinmeubelen professionaliseert succesvol interne organisatie
Blog

Kees Smit Tuinmeubelen professionaliseert succesvol interne organisatie

Familiebedrijf Kees Smit Tuinmeubelen werkte tot voor kort zonder HRM-systeem Daardoor hadden ze...

Lees meer

Versterking voor Gjald AFAS business consultants
Blog

Versterking voor Gjald AFAS business consultants

Met trots stellen we een aantal nieuwe medewerkers aan je voor die vanaf nu bij Gjald in diverse...

Lees meer

De 10 highlights van Gjald
Blog

De 10 highlights van Gjald

In 2018 heeft Gjald mooie hoogtepunten bereikt met opdrachtgevers, partners en collega’s Deze...

Lees meer

Derde editie Dag van OOP: een groot succes!
Blog

Derde editie Dag van OOP: een groot succes!

Op dinsdag 6 november vond de Dag van OOP plaats, een evenement vol inspirerende sprekers en...

Lees meer

Veiligheidsregio Fryslân introduceert HR portaal voor 2000 medewerkers
Blog

Veiligheidsregio Fryslân introduceert HR portaal voor 2000 medewerkers

De cultuur van Veiligheidsregio Fryslan kenmerkt zich door het continu verbeteren van veiligheid en...

Lees meer

Wat fijn dat jij er bent!
Blog

Wat fijn dat jij er bent!

Voor het onderwijsondersteunend personeel vindt binnenkort de Dag van OOP plaats Het is de derde...

Lees meer

Eindelijk de tijd genomen om te automatiseren
Blog

Eindelijk de tijd genomen om te automatiseren

American School of the Hague (ASH) gunde zichzelf tot drie jaar geleden nooit de tijd om de Human...

Lees meer

Nauwe samenwerking bij Vrieling
Blog

Nauwe samenwerking bij Vrieling

Software inrichten zodat je het ook echt kunt gebruiken Het blijft vaak een uitdaging Ook bij...

Lees meer

Save the date: Dag van OOP, dinsdag 6 november
Blog

Save the date: Dag van OOP, dinsdag 6 november

Op dinsdag 6 november organiseert Gjald samen met vier onderwijsinstellingen voor de derde keer de...

Lees meer

AFAS partner Gjald bij de AFAS Open
Blog

AFAS partner Gjald bij de AFAS Open

Zoals elk jaar organiseert AFAS de AFAS Open Het evenement waarbij alle nieuwe en gewijzigde...

Lees meer

Geautomatiseerde processen ontzorgen De ZorgZaak
Blog

Geautomatiseerde processen ontzorgen De ZorgZaak

Voor thuiszorgorganisatie De ZorgZaak is het essentieel dat automatisering zo goed mogelijk werkt...

Lees meer

Yarden gaat voor een maatwerk InSite met Gjald
Blog

Yarden gaat voor een maatwerk InSite met Gjald

In de organisatie van uitvaartverzorger Yarden krijgt IT een steeds grotere rol Voor het intranet...

Lees meer

Gjald vergroot commerciële slagkracht met komst Nico Komen
Blog

Gjald vergroot commerciële slagkracht met komst Nico Komen

Gjald heeft Nico Komen aangetrokken als commercieel directeur per 1 april 2018 met als doel de...

Lees meer

Gjald Groep Teambuilding 2018
Blog

Gjald Groep Teambuilding 2018

Teambuilding bij de Gjald Groep staat in het teken van onze kernwaarden Broederschap, Rode Energie...

Lees meer

Sport Fryslân scoort met Sportal
Blog

Sport Fryslân scoort met Sportal

In samenwerking met Gjald heeft Sport Fryslân een eigen portal met de software van AFAS ontwikkeld...

Lees meer

Borg privacy met de software van AFAS
Blog

Borg privacy met de software van AFAS

Eens Software kan een bedreiging zijn voor het kunnen voldoen aan de Algemene Verordening...

Lees meer

Nieuwe privacywet: compliant in 10 stappen
Blog

Nieuwe privacywet: compliant in 10 stappen

Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Europese privacywet, de Algemene Verordening...

Lees meer

Grote opkomst bij tweede editie van de Dag van OOP!
Blog

Grote opkomst bij tweede editie van de Dag van OOP!

Afgelopen dinsdag 7 november vond voor de tweede keer de Dag van OOP plaats, dit keer bij ‘Nieuw...

Lees meer

Waar rood en blauw elkaar ontmoeten
Blog

Waar rood en blauw elkaar ontmoeten

Tegenwoordig raken mens en techniek steeds nauwer met elkaar verbonden Een goede afstemming tussen...

Lees meer

RIBW GO lanceert werkenbij-website met technisch hoogstandje
Blog

RIBW GO lanceert werkenbij-website met technisch hoogstandje

Vandaag wordt de werkenbij-website van RIBW Groep Overijssel gelanceerd met daarin een wel heel...

Lees meer

De Kennisdag voor OOP: georganiseerd voor en door het onderwijs
Blog

De Kennisdag voor OOP: georganiseerd voor en door het onderwijs

Op dinsdag 7 november 2017 wordt voor de tweede keer de Kennisdag voor onderwijsondersteunend...

Lees meer

Afval- en Energiebedrijf HVC standaardiseert en automatiseert bedrijfsvoering
Blog

Afval- en Energiebedrijf HVC standaardiseert en automatiseert bedrijfsvoering

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar gemeentelijke aandeelhouders...

Lees meer

Sport Fryslan uniformeert werkprocessen rondom HR en Payroll met Gjald
Blog

Sport Fryslan uniformeert werkprocessen rondom HR en Payroll met Gjald

Sportwerkgever Fryslân is een organisatie die diverse diensten op het gebied van HRM en...

Lees meer

Drents Museum automatiseert bedrijfsvoering met de software van AFAS
Blog

Drents Museum automatiseert bedrijfsvoering met de software van AFAS

We zijn in het centrum van Assen en staan voor een prachtig gebouw; het Drents Museum Hier hebben...

Lees meer

Teambuilding in de sneeuw
Blog

Teambuilding in de sneeuw

Broederschap en Rode Energie zijn binnen de Gjald Groep belangrijke kernwaarden Daarom investeren...

Lees meer

AFAS business consultants van Gjald verhuizen naar Zwolle
Blog

AFAS business consultants van Gjald verhuizen naar Zwolle

Verdergaande focus op teaming en de doorzettende groei heeft Gjald doen besluiten haar AFAS...

Lees meer

Digitalisering van de organisatie geeft Fiscount veel energie
Blog

Digitalisering van de organisatie geeft Fiscount veel energie

Fiscount is een kennis- en adviescentrum die ruim 700 kleine tot middelgrote accountants-,...

Lees meer

Software is leuk, maar het gaat om mensen
Blog

Software is leuk, maar het gaat om mensen

Onderwijsinstelling SSVO (Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs) gebruikte tot...

Lees meer

De beste InSites van 2016
Blog

De beste InSites van 2016

AFAS InSite is een modern, gebruiksvriendelijk, zelf in te richten intranet, dat ervoor zorgt dat...

Lees meer

Gjald wordt partner van Onderwijsland
Blog

Gjald wordt partner van Onderwijsland

Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar De leden van...

Lees meer

Hoe gebruik je AFAS voor het succes van je onderwijsinstelling? OSG Sevenwolden vertelt.
Blog

Hoe gebruik je AFAS voor het succes van je onderwijsinstelling? OSG Sevenwolden vertelt.

Drie jaar geleden maakte Onderwijsinstelling OSG Sevenwolden de overstap naar AFAS software met als...

Lees meer

Succesvolle OOP-dag voor herhaling vatbaar
Blog

Succesvolle OOP-dag voor herhaling vatbaar

Op dinsdag 1 november organiseerde Gjald samen met enkele onderwijsinstellingen voor het eerst de...

Lees meer

Save the date: Kennisdag OOP, van kennis naar kansen
Blog

Uitnodiging: Kennisdag voor OOP, van kennis naar kansen

Op dinsdag 1 november is het zover! Dé Kennisdag voor onderwijsondersteunend personeel die jij en...

Lees meer

Naturalis wil het aantrekkelijkste familiemuseum van Europa worden
Blog

Naturalis wil het aantrekkelijkste familiemuseum van Europa worden

Naturalis heeft zichzelf het doel gesteld om in 2018 het aantrekkelijkste familiemuseum van Europa...

Lees meer

Save the date: Kennisdag OOP, van kennis naar kansen
Blog

Save the date: Kennisdag OOP, van kennis naar kansen

Onderwijsinstellingen Winkler Prins, SSVO, CVO Zuid-West Fryslân en Gjald organiseren op 1...

Lees meer

Nog even nagenieten van het 10 jaar Gjald feest
Blog

Nog even nagenieten van het 10 jaar Gjald feest

Vrijdag 10 juni kleurde Beachclub Lemmer rood!Op 10 juni hebben wij een fantastisch feest mogen...

Lees meer

Gjald levert AFAS award winnaar af
Blog

Gjald levert AFAS award winnaar af

Onderwijsinstelling SSVO heeft gisteren de AFAS Award voor onderwijs gewonnen! Wij zijn ontzettend...

Lees meer

Outside the AFAS box: Nieuwe HR cyclus voor Leger des Heils
Blog

Outside the AFAS box: Nieuwe HR cyclus voor Leger des Heils

Hoewel de software van AFAS jaren geleden al geïmplementeerd was binnen het Leger des Heils, bleek...

Lees meer

Gjald op het congres Podiumkunsten
Blog

Gjald op het congres Podiumkunsten

Gjald was afgelopen maandag en dinsdag aanwezig bij het congres Podiumkunsten in Nijmegen Dit...

Lees meer

Gjald op het congres Podiumkunsten
Blog

Bezoek Gjald op het congres Podiumkunsten

Op maandag 23 en dinsdag 24 mei 2016 staat Gjald op het Congres Podiumkunsten...

Lees meer

Nieuwe Gjald website wint CSS design award!
Blog

Nieuwe Gjald website wint CSS design award!

Wij zijn blij verrast dat gjaldnl een CSS design award heeft...

Lees meer

Gouden applicatietrio maakt Avalex papierloos
Blog

Gouden applicatietrio maakt Avalex papierloos

Avalex staat voor efficiënte, effectieve en innovatieve afvalverwijdering en...

Lees meer

Team? Team!
Blog

Team? Team!

Zonder team zijn we als Gjald Groep nergens Daarom doen we graag leuke dingen met elkaar Zo leren...

Lees meer

Van acht systemen naar drie: hoe het de Zwolse Theaters lukte
Blog

Van acht systemen naar drie: hoe het de Zwolse Theaters lukte

De Zwolse theaters, ofwel Schouwburg Odeon en Theater de Spiegel, staan garant voor honderden...

Lees meer

Gjald start innovatief accountancy label Rikst
Blog

Gjald start innovatief accountancy label Rikst

Focus bepaalt realiteit En het is vanuit die gedachte dat wij menen onze AFAS consultancy en...

Lees meer

Metropole Orkest wint Grammy award!
Blog

Metropole Orkest wint Grammy award!

Vrijdagmiddag 26 februari was ik te gast bij het Grammy Award winnende Metropole Orkest! Sfeer...

Lees meer

SSVO kiest voor AFAS & Gjald
Blog

SSVO kiest voor AFAS & Gjald

Dat software niet om software draait, maar om mensen, weten wij bij Gjald al lang Natuurlijk; de...

Lees meer

Digitaliseren in enkele maanden: hoe het zorginstelling WZU Veluwe lukte!
Blog

Digitaliseren in enkele maanden: hoe het zorginstelling WZU Veluwe lukte!

WZU Veluwe is een zorgorganisatie met zo’n 950 medewerkers, verspreid over zes locaties en...

Lees meer

Maeike Walstra benoemd tot commercieel directeur Gjald
Blog

Maeike Walstra benoemd tot commercieel directeur Gjald

Heuglijk nieuws in januari Maeike Walstra treedt toe als commercieel directeur in het directieteam...

Lees meer

AZ-SC Heerenveen, top avond!
Blog

AZ-SC Heerenveen, top avond!

Bij Gjald en AFAS houden we van sport en cultuur Dat delen we graag met onze klanten Daarom...

Lees meer

Gjald aanwezig op de AFAS Open 2015
Blog

Gjald aanwezig op de AFAS Open 2015

Hoe sta jij er voor Dat was de vraag die Gjald stelde aan bezoekers van de AFAS Open 2015 Tijdens...

Lees meer

Bedrijfsvoering verbeteren gaat verder dan een software pakket kopen
Blog

Bedrijfsvoering verbeteren gaat verder dan een software pakket kopen

Software kiezen voor je bedrijfsprocessen is al een opgave op zich Maar software ook echt laten...

Lees meer

Ook bij insourcing van administratieve diensten in het onderwijs kan software doorslaggevend verschil maken
Blog

Ook bij insourcing van administratieve diensten in het onderwijs kan software doorslaggevend verschil maken

Mede door het recente faillissement van enkele administratiekantoren in de onderwijsbranche zijn er...

Lees meer

Lean Procesoptimalisatie: De juiste aanpak voor Jeugdinrichting Het Poortje
Blog

Lean Procesoptimalisatie: De juiste aanpak voor Jeugdinrichting Het Poortje

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en behandeling aan...

Lees meer

Veranderingen in de Zorg raakt inrichting software en automatisering
Blog

Veranderingen in de Zorg raakt inrichting software en automatisering

In het kielzog van de doorgevoerde decentralisatie staan zorgorganisaties voor een vloedgolf aan...

Lees meer